Privacybeleid van www.vccdebaronie.nl

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Soorten verzamelde Gegevens
Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: voornaam,
achternaam, e-mailadres, Cookie en Gebruiksgegevens.
De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen
van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt
weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens,
automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en
als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Applicatie haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen
waarin deze Applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen
of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de
Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij
contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaren van de
diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie dient om de door de Gebruiker gevraagde
Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven,
indien daarvan sprake is.
De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd
of gedeeld door deze Applicatie en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de
Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking
Verwerkingsmethode
De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging
of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij
organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast
de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking
belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Applicatie (beheer, verkoop, marketing,
juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals
externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven,
communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden
aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking
De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende
gevallen, indien:
• Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In
bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker
hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de
volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht
van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
• het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de
Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
• de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
• de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
• de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of
van derden.
In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is
op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele
verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen
die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.
Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens
van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de
verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de
verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.
Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land
buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht
door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen
om hun Gegevens te beschermen.
Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen
in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het
onderdeel contact.

Bewaartijd
Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn
verzameld.
Daarom geldt het volgende:
• Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een
overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig
is uitgevoerd.
• Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld,
worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke
informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen
van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.
De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de
Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt
ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit
nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.
Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het
recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na
het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking
De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan verlenen
en voor de volgende doeleinden: Contact met de Gebruiker, Analyses en Contacten beheren en berichten
verzenden.
Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de
specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Analyses
De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en
te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt
de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over
de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te
kaderen en te personaliseren.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Contact met de Gebruiker
Contactformulier (deze Applicatie)
Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Applicatie
toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor
prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.
Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres en voornaam.
Contacten beheren en berichten verzenden
Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden
beheerd voor communicatie met de Gebruiker.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien
door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het
bericht.

Rechten van Gebruikers
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar
worden verwerkt.
Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:
• Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te
trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun
Persoonsgegevens.
• Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te
maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere
rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
• Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de
Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie
te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
• Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun
Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
• De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden
het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens
niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
• Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben
onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
• Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere
Verwerkingsverantwoordelijke.Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde,
gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een
andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze
bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt
en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de
Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
• Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde
gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken
Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van
openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de
Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar
een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.
Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor
directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die
verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor
directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen
Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de
contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de
Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking
Juridische procedures
De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de
rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze
Applicatie of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens
bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker
Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Applicatie op verzoek de Gebruiker
bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken
van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud
Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden
verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere
Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie
Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens
worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt
Deze Applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan
verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door
zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of –
voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via
contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op
eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.
Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de
Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader
Persoonsgegevens (of Gegevens)
Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk
identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens
Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet
in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers
van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het
verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop
ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout,
enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de
verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht)
en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de
bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving
van de Gebruiker.

Gebruiker
De persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de
Betrokkene.

Betrokkene
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker
Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen,
het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De
Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Applicatie
De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst
De Dienst die wordt aangeboden door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden
(indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)
Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige
lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie
Kleine gegevenssets die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel
13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.