Verslag A.L.V. 14.3.2019

 • Opening door de Voorzitter.
  1. Peter heet alle aanwezige leden van harte welkom en rekent op een zinvolle vergadering
 • Agenda:
  1. Geen aanvullingen
 • Mededelingen en ingekomen stukken:
 • Verslag ALV 2018:
  1. Geen op en of aanmerkingen.
 • Verslag secretaris:
  1. Gerard Even merkt op dat er tot nu toe weinig informatie is over de speelfilm in wording.
  2. Joop Mohr komt hier in een later stadium op terug.
 • Verslag Programmacommissie:
  1. Deze keer voor het eerst verzorgt door Kees van der Straten.
  2. Opmerking Joop;. Zeker voor bepaalde evenementen festiviteiten is relatief weinig interesse. Voorlopig dit jaar doorgaan op de “oude” voet. Na dit jaar een evaluatie.
  3. Aad Aanstoot; we krijgen na 25 jaar wel meer en meer doublures, het is moeilijk met iets nieuwe en interessants te komen.
  4. Milton Delvalle; op 8 april geeft hij een Drone demo.
 • Techniek;
  1. Geen aanvullingen op het verslag van Paul Wijnands
  2. Kees Rovers geeft nog een tip, grotere filmbestanden tot 50GB doorsturen via
   com ( Let wel max. 3x per dag)
 • Website:
  1. Hier wordt door Joop Mohr en de zoon van Kees Rovers nog steeds aan g werkt, het duurt allemaal wat langer dan gepland ( eind december 2018)
 • Financieel verslag;
  1. De algemene reserve wordt langzaam maar zeker steeds minder, enkele oorzaken:
   1. Zaal huur is verhoogd naar € 40,-
   2. Het aantal leden loopt terug, nu nog maar 22.
 • Een forse aanslag door het jubileumfeest.
 1. We hebben het afgelopen jaar nauwelijks betaalde filmopdrachten gekregen.
 2. Het voorstel de contributie met directe ingang te verhogen tot € 90,- per jaar wordt met algemene stemmen aangenomen.
 3. Jan Appels regelt de overstap van ING bank naar de Regiobank, dit geeft op jaarbasis een besparing van ca. €50,-
 1. Kascontrole:
  1. De kascontrole commissie heeft décharge verleend aan de penningmeester en haar een compliment gegeven voor de keurig bijgehouden stukken.
  2. Nieuwe kascommissie; Carel van Acht en Ton Knapen.
 2. Bestuursverkiezing:
  1. Er is uitgebreid stil gestaan bij de vervanging van de 3 aftredende bestuursleden.
  2. Helaas is er geen vervanging
  3. Dit wordt een afzonderlijk project waarbij gerekend wordt op de inzet en inventiviteit van alle leden.
 3. Rondvraag;
  1. Geen verdere vragen.
 4. Sluiting:
  1. De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de inbreng van alle leden.