Nieuws NB80 BMF

BFM 2021 Digitaal

Op 11 april zou NB’80 in Roosendaal bij ERSA haar jaarlijks provinciaal filmfestival houden. Evenals vorig jaar maakt Corona dit helaas onmogelijk en heeft NB’80 moeten kiezen voor een digitale variant. Dat heeft nadelen, zeker, maar ook voordelen. U zult meerdere links ontvangen om de Brabantse Film Manifestatie te kunnen volgen. Enkele dagen vòòr 11 april krijgt u er 2. Eén voor de eerste 13 films en één voor de tweede 13 films. Beide links blijven toegankelijk de hele week tot en met 18 april. Dus als het u niet past om op 11 april te kijken, kiest u een andere dag. U kunt de links meerdere malen oproepen, dus als u bijvoorbeeld op 11 april na film 5 wilt stoppen, kunt u met dezelfde link op 12 april weer bij film 6 verder gaan. Zoals gebruikelijk krijgt u na iedere film een samenvattend juryrapport te horen, passend bij de film die u net zag. Op 18 april krijgt u een derde link. Bij het aanklikken volgt een filmpje , waarin wordt verteld welke films nationaal niveau hebben en dus een nominatie krijgen voor het NOVA-festival. Ook wordt bekend gemaakt wie de eerste, de tweede en de derde prijs hebben gewonnen. Bij de toezending van de eerste twee links krijgt u ook een uitgebreid programmaboekje, wederom heel mooi gemaakt door Henny van der Burgt van Shot’71. U heeft om te kijken geen speciale software nodig. Een PC, laptop of tablet met geluidsweergave. Dat is alles. Met vriendelijke groet,

Bestuur NB’80 Ruud Scheidel, Voorzitter

Jan Appels, Secretaris-penningmeester

Mededeling Bestuur 4 november 2020

Beste leden

Gezien de huidige situatie en berichtgeving heeft het bestuur in onderling overleg met Babs (programmacommissie)

besloten om alle activiteiten van en voor onze vereniging tot 31 december 2020 te stoppen.

Er zijn dus dit jaar geen clubavonden meer.

In deze covid 19 periode blijven de privé activiteiten natuurlijk altijd welkom.

Ton heeft de laptop van Paul bekeken en getest en deze kan gebruikt worden voor het doel waarvoor leden het gevraagd hadden. De lap top is beschikbaar voor iedereen die  voorbereidingen treft om in het nieuwe jaar iets te vertellen of kenbaar wil maken op gebied van film en of  montageprogramma’s DE lap top wordt onderdeel van het vcc materiaal maar blijft voorlopig eigendom van Paul.

Ton via deze minst sympathieke weg  bedankt voor je inzet.

Privé kunnen en mogen er nog filmpjes gemaakt worden. De opdracht van de programma commissie maak een film van een standbeeld monument of gedenkteken in uw omgeving staat nog steeds open. De filmpjes mogen ook nu weer via we tranfer of andere mogelijkheid verzonden worden naar Babs.

Plannen is vooruitkijken dus………..waarom niet weer opnieuw uw Nieuwjaars filmpje  2021 monteren???????????

Babs zal zeker in onderling overleg met de andere leden van de P.C. het programma 2021 gaan voorbereiden. Stil zitten en afwachten is geen optie voor VCC de Baronie

Onderling tel. contact is altijd welkom en gezellig in deze periode. schaam u niet anderen te bellen om Over montage filmen of programma’s te willen babbelen.

Als laatste nog even uw aandacht voor  – indien het nog niet gedaan is-  uw contributie.

Het bestuur alsmede de P.R. spreekt de wens uit dat wij echt als vanouds onze nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren en natuurlijk allemaal bijwonen.  2021 moet met de nieuwjaarsreceptie als start een succesvol en intensief filmjaar worden. Niet meer omkijken maar de lens alleen maar vooruit gericht.

U allen wordt daar tijdig over geïnformeerd.

Blijf allemaal gezond schenk aandacht aan jullie hobby en graag allemaal tot ziens.

Bestuur    Programmacommissie

Mededeling Bestuur 15 okt. 2020

Beste leden,

Nadat de eerste frustratie weer wat bekoeld is en wij ons toch moeten houden aan de richtlijnen van de overheid en r.i.v.m. heeft het bestuur het volgende besloten.

Alle clubavonden zijn vervallen tot :  11 november.

Mits   mits   mits er daarna mogelijkheden zijn om weer samen te mogen en kunnen komen.

Aad zijn avond  op 28 Oktober gaat dus niet door.!!!!!!!!!!!!!!!!!  Deze avond zal door de p.c. opnieuw ingedeeld gaan worden.

11 November mits we bij elkaar mogen komen –  en Jan als Aad  – het ook veilig vinden om te komen worden enkele films door hun nogmaals besproken films  van de BFM alsmede podiumfestival.

Voor 4 November moeten wel films ingeleverd worden welke gemaakt zijn van een kunstwerk uit uw regio. Deze films kunnen wel via we transfer of op usb stick  naar Babs verzonden of afgegeven  worden zodat de clubavond van 25 November ook doorgang kan vinden.

Het bestuur zal u op de hoogte blijven houden over de gang van zaken en u op tijd informeren of  bovenstaande gerealiseerd kan worden of dat er weer geschoven moet gaan worden.

blijf gezond en succes met jullie hobby

Bestuur

Ledenvergadering NB’80 21-09-2019

Verslag ledenvergadering  NB’80  21-09-2019

Aanwezig namens
BOFA                                                  (-)
ERSA                                                  Ruud Scheidel, tevens voorzitter
De Toren                                            (-)
Kempenfilm                                        m.k.a.
LAS’79                                               m.k.a.
Lumière                                              (-)
OASE                                                 Tini Schuurmans
Shot’71                                               Henk Baarens, tevens bestuurslid
TAS                                                    Hans Vugts
VCC De Baronie                                 Peter van der Wulp
VC Best                                              Cor Diemel, Paul Buffing
VC Etten-Leur                                     m.k.a.
VC Wouw                                            Sjef Dekkers
VG Fak Lumen                                    (-)

Jan Appels, penningmeester

1. Mededelingen en vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag ledenvergadering 21-09-2019
De notulen worden doorgenomen. Geen verdere opmerkingen.

3. Festivals:
BFM 2019: Het festival en de uitvoering daarvan door Shot zijn, evenals in 2018,  vlekkeloos
verlopen  BFM 2020: Op 4 september is een schrijven rondgestuurd met 3 mogelijkhe-den;
Etten-Leur: er is een principiële bereidheid om het uit te voeren, maar er is nog te weinig onderzoek gedaan.

Oss: Er zijn 2 zalen onderzocht: De 1e heeft een probleem i.v.m. licht-inval. Een 2e zaal lijkt geschikter, maar is wel duurder.
Roosendaal: ERSA zit op een nieuwe locatie, waarbij alle faciliteiten beschikbaar zijn. En dat tegen een redelijke prijs.

Besloten is om voor 2020 en 2021 te kiezen voor Roosendaal. Na 2 jaar Berlicum is het logisch om het festival in West-Brabant te houden. Bovendien bespaart dit reiskosten voor het technisch team. Vanaf 2022 is het logisch dat het festival in Oost-Brabant plaatsvindt en komt Oss weer in aanmerking.
Als datum is zondag 5 april 2020 vastgesteld.

Podium Festival 2019: Dit vindt plaats op woensdag 30 oktober en dit keer voor het laatst in Berlicum. Kempenfilm heeft het festival een groot aantal ja-ren georganiseerd. Maar heeft nu onvoldoende capaciteiten om dit te conti-nueren.
Er zijn thans 16 films ingeleverd van 8 clubs. De jury is inmiddels begonnen met de gebruikelijke beoordeling.

Podium Festival 2020; Videogroep Etten-Leur is bereid gevonden om het fes-tival vanaf 2020 te organiseren. Ze hebben een ruime zaal met projectie. Ook de catering is goed voorzien.

Mottofestival 2020: De datum is vastgesteld op: 12 maart 2020. Uiterste inle-verdatum: 12 februari. Aan de leden wordt gevraagd om binnen de club hier meer reclame voor te maken. Het is elk jaar weer een geslaagd festival, maar er zijn te weinig clubs die deelnemen. Dit jaar waren er maar 4 clubs. Wel le-verde dit 15 films op.

4. Werkgroepen

Communicatie; We gaan er van uit dat de Nieuwsbrief 4 á 5 keer per jaar wordt uitgegeven. Binnenkort komt er weer een Nieuwsbrief. Het bestuur wil graag weten wat de mening is over deze nieuwsbrief. Gevraagd wordt hier-aan binnen de club aandacht te besteden en response aan het bestuur te geven.
Over de website is niets nieuws te melden. Ook hier de vraag om te melden als er iets mis is.

Festivals: De werkgroep heeft een lijst met aandachtspunten. De reglemen-ten zijn op orde. De locaties geregeld.

Jurycoördinatie: Lambert van Griensven stopt na 14 jaar met jureren. Daar-mee is het aantal NOVA-geaccordeerde juryleden: 6. En het aantal NB ‘80juryleden is 3. Deze zijn voldoende, kijkend naar de aanvragen voor een jury. Er wordt op gewezen dat er altijd een juryoordeel gevraagd kan worden voor films, ook als er b.v. maar 1 film is.

5. Opleidingen:

Beeldexpressie:
Deze cursus werd afgelopen jaar door Henk van de Meeberg gegeven. De deelnemers waren tevreden hierover. In de door hen ingevulde evaluatiefor-mulieren komt vooral naar voren , dat zij positief verrast waren over de inhoud en een hele andere kijk op opname en montage van films kregen. Er wordt bekeken of de cursus nog een keer gegeven kan worden. Er is wel belang-stelling, maar nog niet voldoende om de kosten hiervoor te dekken.
Gevraagd wordt nogmaals om binnen de clubs meer aandacht te besteden aan de cursus.

6. NOVA

Het 1-minuut festival vond plaats op 11 mei in Wormer. Helaas waren er wei-nig deelnemers van NB ’80. Er waren veel goede films. In de toekomst wordt het festival altijd in Zeist gehouden. Gevraagd wordt om binnen de clubs voor deelname en belangstelling meer aandacht aan dit festival te geven.

Het Unica festival vond in augustus plaats in het Figi theater in Zeist. De re-gio’s  hebben zich hier kort gepresenteerd, zo ook NB ’80. Alles was goed ge-regeld.

NOVA-festival 2019: Dit wordt op 2 en 3 november gehouden te Lochem. Er komen weer veel films. Van NB ’80 komen 3 films, voortkomend uit de afge-lopen BFM.

7.  Rondje mededelingen clubs.
Best: Er wordt samengewerkt met de buurtvereniging aan een project. Het gaat o.m. over de oorlog. Er komen voor de buurt 6 voorstellingen. Men is op zoek naar een nieuwe locatie. Er zijn kleine groepjes gevormd voor het maken van films.

Wouw: Er zijn maar 4 leden actief en deze maken geregeld films. Er lopen enkele gezamenlijke projecten.

TAS: Er loopt een groot project waar veel leden aan mee doen. Het betreft de geschiedenis van Berkel-Enschot. Men laat de mensen hun verhaal vertel-len.
Het Mottofestival heeft altijd veel aandacht en er komen dus enkele films.

Baronie: Deze bestaat nu 25 jaar en dat is en wordt gevierd. Er is een grote speelfilm gemaakt, waar veel leden aan meewerkten. Onlangs werden een aantal films gemaakt “uit de wijk”, waarin deze wijk wordt gepresenteerd. Er zijn 3 groepen voor het maken van een mottofilm.

Oase: Er zijn enkele teams voor het maken van kleine projecten.

Shot: Er is steeds aanwas van nieuwe leden. De avonden zijn altijd volge-boekt. Regelmatig komen er films van leden ter beoordeling aan de leden. Verder komen er geregeld sprekers met diverse onderwerpen.

Ersa: Er is om de week een thema-avond en een vrije avond, waarin films ge-toond kunnen worden. 2 keer per jaar is er een onderlinge competitie. Eens per jaar een open dag. Er lopen cursussen Edius en Magix monteren, waar ook externe deelnemers aan meedoen.

8. Komende vergaderdatum:
Maandag 9 december 2019, 20 uur, in Studio 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubavond 29 mei 2019

Clubavond 29 MEI 2019

Bij hoge uitzondering stuur ik jullie het verslag van onze clubavond van 29 Mei per mail. Niet iedereen was aanwezig en ik had beloofd het eerste half jaar nog even de revue te laten passeren. Het verslag zal ook gewoon geplaatst gaan worden op onze website maar niet iedereen leest het.

Ik heb 6 Maart ALV nog even aangehaald. Er ontstond toen een wel erg vruchtbare discussie over de toekomst van VCC. Ik heb toen beloofd nog even te blijven zitten MITS iedereen dan eens een keer zijn steentje zou bijdragen. Ik had vanavond alle mensen willen bedanken die echt goede suggesties en of ideetjes op papier hebben gezet. Bij deze dank daarvoor. Ondertussen zijn er diverse dingen gebeurd. Ook zelfs kijken met leden naar ander locaties. Welnu we zitten goed.!! prijs, omgeving, daglicht, er was altijd wel iets. Het gesprek dat ik samen met Jan Appels ben aangegaan met Gilde de Baronie loopt nog en ik zal jullie hierover later informeren.

Belangrijk is te weten dat het Bestuur in de nieuw setting weer actief is: Els Paul en Peter hebben definitief uitgesproken dit verenigingsjaar zitting te nemen in het bestuur. Babs en Hans hebben te kennen gegeven aanspreekbaar te blijven indien nodig. Jan Appels blijft zich profileren bij NB80 en Nova. Als start hebben wij enkele suggesties en wensen kenbaar gemaakt bij de programma commissie

Daarvoor heb ik eerst nog gesprekken gehad met Cees van Straten en gevraagd of hij daadwerkelijk dit verenigingsjaar voorzitter van de P.C. wil zijn. en hoe deze dan samengesteld is. MITS jullie allemaal regelmatig suggesties en ideeën blijven aandragen zal de P.C. zich hiervoor inzetten:   Els   Ria   Ton Cees Aad hebben aangegeven hieraan te willen meewerken.

De info welke ik van diverse leden heb ontvangen over de toekomst van VCC heb ik overgedragen aan de P.C. welke hiermee aan de slag zal gaan. Tevens is de P.C al weer aan het werk gegaan en staat het nieuwe programma in de steigers 4 September – de eerste clubavond – zal Cees tekst en uitleg over het programma geven. Nu het bestuur weer actief is en de programma commissie goed bezet is gaan we met goede moed het tweede half jaar in wat in het teken zal moeten staan van FILMEN   hoe of wat of waar is aan de programma commissie. Ook de geste en info die wij aan de P.C. hebben gegeven zal bekeken worden.

Aan jullie nu de taak ook actief met FILMCLUB DE BARONIE bezig te zijn. Gebruik in jullie gesprekken maar gerust de naam FILMCLUB DE BARONIE zodra je dit aanklikt op het internet komen de mensen vanzelf bij VCC de Baronie om zich aan te melden (??). Blijf ook komen met suggesties of wensen maak kenbaar wat je zou willen. spreek hiervoor altijd Cees van Straten of mij aan.

De afspraak die nu gemaakt is tussen de P.C en het bestuur komt er pop neer dat alleen met een goede samenwerking TUSSEN BEIDEN wij  FILMCLUB DE BARONIE   VCC kunnen blijven laten voortbestaan. MITS JULLIE ook blijven meedenken.

Ik reken echt op jullie inzet omdat wij volgend jaar weer niet opnieuw voor eenzelfde dilemma komen staan

Uittreksel van de notulen A.L.V. NB 80 31 Maart 2019

1. Ontvangen jullie allemaal nu RECHTSTREEKS vanuit NOVA de berichten??
dus niet via Hans maar direct van NOVA??

2. Het bestuur van NB 80 is weer compleet. Paar taken verdelen en een nieuwe man

3. Ook NB 80 heeft een nieuwe bank en nieuw bankrekeningnummer.
Binnenkort zal dit bekend zijn bij Els

4. Belangrijk voor ons te weten: Ook ERSA is weer terug op het oude niveau.
gemiddeld 8 personen melden zich per jaar af. De planning is dat zij weer opnieuw
gaan werven wat een terugkerend gebeuren zal moeten worden.

5. Podiumfestival is NIET 23-10-2019 maar 30 oktober 2019
Het regelement is aangepast te weten: Alleen AANMELDEN in april. De toewijzing
Komt in mei. Juli inschrijven, Hiermede zijn de perikelen voor wat betreft vakantie
Opgelost.

6. Podiumfestival gaat verhuizen van BLADEL naar ETTEN LEUR

7. BFM moet nog gepland worden voor 2020 en 2021. Wie kan dit op zich nemen.
Jan en ondergetekende hebben hier kennis van genomen meer niet

8. ERFGOED BRABANT is druk doende te onderzoeken wie er films wil maken over
Brabant. Hiertegenover staan goede financiële vergoedingen. In onderling
overleg is besloten dat Club Wouw hier induikt. Komt het op enigerlei wijze tot
productie(s) is de opbrengst voor NB 80 om de komende jaren de div. festivals te
bekostigen.

9, NB 80 heeft ook een nieuwsbrief die aan ons gestuurd wordt. Alle info of ideetjes
zijn welkom

10, Cursus Beeld – expressie is besproken. kan iemand van onze club hierover
vertellen.

11. Bestuurswisselingen altijd direct melden bij NOVA