Verslag A.L.V. 23.9.2020

Jaarvergadering VCC de Baronie   2020     23 september

14 leden aanwezig Wegens corona niet allemaal.

Peter gaat even op wel en wee in.

Vertelt over contact Breda NU en Gilde de Baronie start langzaam weer op.

Geen ingekomen stukken.

Pr.Com.  geen bijzonderheden

Jaarverslag NB 80 Novafestival zal waarschijnlijk verschoven worden.  -Motto en Podiumfestival in Etten-Leur gaat wel door dit jaar.

We blijven contact houden met NB 80.

Magix jaarverslag. Aad heeft contact met Frits Segers. De cursus is weer sinds kort gestart…

Techniek.  Monitor Magix  is beschikbaar.. Afgeschreven. Niemand is geïnteresseerd. Joop en Peter zoeken samen naar een oplossing.Archief staat bij Hans, we werken met USB-sticks. Alles gaat naar Harde schijf, wordt door Hans verzorgd.

Kees een Paul zorgen voor de Mediaplayer

Materiaal in bezit van Club: dasspeld is momenteel bij Joop. Na gebruik gaat hij naar Paul, zo ook de andere materialen: microfoon en hengel (nu bij Hans graag) ook naar Paul.

FINANANCIEEL-verslag:

Begroting is bijgesteld door Jan in september 2020 (vanwege coronatijd) en zal in aangepaste vorm doorgestuurd worden naar de leden.

Contributie is een discussiepunt…Na overleg en stemming komen we unaniem op bedrag van 70 euro voor t jaar 2020.

Kascommissie geeft hun bevindingen over de financiën en Goedkeuring

Dank aan Ton en Ludy.  Volgende keer Ton en Aad en Lenny als reserve.

Bestuur ziet dit jaar af van een jaarlijkse vergoeding.

RONDVRAAG.

Aad : ev. apparaat voor digitalisering aanschaffen om diensten te kunnen  uitvoeren aan derden, tegen betaling?  Lijkt meer problemen te kunnen geven, dan het op eerste gezicht lijkt…(hij trekt dit idee in,na overleg.)

Joop: Is het niet mogelijk een drone te kopen. Verhoogt kwaliteit van de film.

(Kees en Joop zullen dit uitzoeken, voorlopig krijgen ze een fiat daarvoor)

Ad.: vraagt over contact met Eppenhuis.. Niets opgeleverd…

Babs…moet er een Laptop komen? Na discussie…: niet zo handig als t lijkt,

(Paul brengt de zijne mee, er wordt dan gekeken of hij geschikt is voor de Cub..).

Janus vraagt om hulp bij t zoeken naar de website, Peter zal helpen.

Peter vraagt om nieuwe filmpjes op de site. Zal Joop voor zorgen.

Peter wil nog eventueel logo moderniseren. Wordt nog verder overlegd.

N. B.: GRAAG  CONTIBUTIE  BETALEN voor het afgelopen jaar 2020

70 euro op    NL30 INGB 0000 050599 t.n. van VCC de Baronie (Els)

Verslag A.L.V. 14.3.2019

 • Opening door de Voorzitter.
  1. Peter heet alle aanwezige leden van harte welkom en rekent op een zinvolle vergadering
 • Agenda:
  1. Geen aanvullingen
 • Mededelingen en ingekomen stukken:
  1.  
 • Verslag ALV 2018:
  1. Geen op en of aanmerkingen.
 • Verslag secretaris:
  1. Gerard Even merkt op dat er tot nu toe weinig informatie is over de speelfilm in wording.
  2. Joop Mohr komt hier in een later stadium op terug.
 • Verslag Programmacommissie:
  1. Deze keer voor het eerst verzorgt door Kees van der Straten.
  2. Opmerking Joop;. Zeker voor bepaalde evenementen festiviteiten is relatief weinig interesse. Voorlopig dit jaar doorgaan op de “oude” voet. Na dit jaar een evaluatie.
  3. Aad Aanstoot; we krijgen na 25 jaar wel meer en meer doublures, het is moeilijk met iets nieuwe en interessants te komen.
  4. Milton Delvalle; op 8 april geeft hij een Drone demo.
 • Techniek;
  1. Geen aanvullingen op het verslag van Paul Wijnands
  2. Kees Rovers geeft nog een tip, grotere filmbestanden tot 50GB doorsturen via
   com ( Let wel max. 3x per dag)
 • Website:
  1. Hier wordt door Joop Mohr en de zoon van Kees Rovers nog steeds aan g werkt, het duurt allemaal wat langer dan gepland ( eind december 2018)
 • Financieel verslag;
  1. De algemene reserve wordt langzaam maar zeker steeds minder, enkele oorzaken:
   1. Zaal huur is verhoogd naar € 40,-
   2. Het aantal leden loopt terug, nu nog maar 22.
 • Een forse aanslag door het jubileumfeest.
 1. We hebben het afgelopen jaar nauwelijks betaalde filmopdrachten gekregen.
 2. Het voorstel de contributie met directe ingang te verhogen tot € 90,- per jaar wordt met algemene stemmen aangenomen.
 3. Jan Appels regelt de overstap van ING bank naar de Regiobank, dit geeft op jaarbasis een besparing van ca. €50,-
 1. Kascontrole:
  1. De kascontrole commissie heeft décharge verleend aan de penningmeester en haar een compliment gegeven voor de keurig bijgehouden stukken.
  2. Nieuwe kascommissie; Carel van Acht en Ton Knapen.
 2. Bestuursverkiezing:
  1. Er is uitgebreid stil gestaan bij de vervanging van de 3 aftredende bestuursleden.
  2. Helaas is er geen vervanging
  3. Dit wordt een afzonderlijk project waarbij gerekend wordt op de inzet en inventiviteit van alle leden.
 3. Rondvraag;
  1. Geen verdere vragen.
 4. Sluiting:
  1. De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de inbreng van alle leden.