Verslag ledenvergadering  NB’80  21-09-2019

Aanwezig namens

BOFA                     (-)

ERSA                     Ruud Scheidel, tevens voorzitter

De Toren                   (-)

Kempenfilm               m.k.a.

LAS’79                      m.k.a.

Lumière                     (-)

OASE                        Tini Schuurmans

Shot’71                      Henk Baarens, tevens bestuurslid

TAS                           Hans Vugts

VCC De Baronie       Peter van der Wulp

VC Best                    Cor Diemel, Paul Buffing

VC Etten-Leur           m.k.a.

VC Wouw                 Sjef Dekkers

VG Fak Lumen         (-)

Jan Appels, penningmeester

Mededelingen en vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Verslag ledenvergadering 21 -09-2019

De notulen worden doorgenomen. Geen verdere opmerkingen.

Festivals:

BFM 2019: Het festival en de uitvoering daarvan door Shot zijn, evenals in 2018,  vlekkeloos verlopen.

BFM 2020: Op 4 september is een schrijven rondgestuurd met 3 mogelijkheden;

Etten-Leur: er is een principiële bereidheid om het uit te voeren, maar er is nog te weinig onderzoek gedaan.

Oss: Er zijn 2 zalen onderzocht: De 1e heeft een probleem i.v.m. lichtinval. Een 2e zaal lijkt geschikter, maar is wel duurder.

Roosendaal: ERSA zit op een nieuwe locatie, waarbij alle faciliteiten beschikbaar zijn. En dat tegen een redelijke prijs.

Besloten is om voor 2020 en 2021 te kiezen voor Roosendaal. Na 2 jaar Berlicum is het logisch om het festival in West-Brabant te houden. Bovendien bespaart dit reiskosten voor het technisch team. Vanaf 2022 is het logisch dat het festival in Oost-Brabant plaatsvindt en komt Oss weer in aanmerking.

Als datum is zondag 5 april 2020 vastgesteld.

Podium Festival 2019: Dit vindt plaats op woensdag 30 oktober en dit keer voor het laatst in Berlicum. Kempenfilm heeft het festival een groot aantal jaren georganiseerd. Maar heeft nu onvoldoende capaciteiten om dit te continueren.

Er zijn thans 16 films ingeleverd van 8 clubs. De jury is inmiddels begonnen met de gebruikelijke beoordeling.

Podium Festival 2020; Videogroep Etten-Leur is bereid gevonden om het festival vanaf 2020 te organiseren. Ze hebben een ruime zaal met projectie. Ook de catering is goed voorzien.

Mottofestival 2020: De datum is vastgesteld op: 12 maart 2020. Uiterste inleverdatum: 12 februari. Aan de leden wordt gevraagd om binnen de club hier meer reclame voor te maken. Het is elk jaar weer een geslaagd festival, maar er zijn te weinig clubs die deelnemen. Dit jaar waren er maar 4 clubs. Wel leverde dit 15 films op.

Werkgroepen

Communicatie; We gaan er van uit dat de Nieuwsbrief 4 á 5 keer per jaar wordt uitgegeven. Binnenkort komt er weer een Nieuwsbrief. Het bestuur wil graag weten wat de mening is over deze nieuwsbrief. Gevraagd wordt hieraan binnen de club aandacht te besteden en response aan het bestuur te geven.

Over de website is niets nieuws te melden. Ook hier de vraag om te melden als er iets mis is.

Festivals: De werkgroep heeft een lijst met aandachtspunten. De reglementen zijn op orde. De locaties geregeld.

jurycoördinatie: Lambert van Griensven stopt na 14 jaar met jureren. Daarmee is het aantal NOVA-geaccordeerde juryleden: 6. En het aantal NB ‘80juryleden is 3. Deze zijn voldoende, kijkend naar de aanvragen voor een jury. Er wordt op gewezen dat er altijd een juryoordeel gevraagd kan worden voor films, ook als er b.v. maar 1 film is.

Opleidingen:

Beeldexpressie:

Deze cursus werd afgelopen jaar door Henk van de Meeberg gegeven. De deelnemers waren tevreden hierover. In de door hen ingevulde evaluatieformulieren komt vooral naar voren , dat zij positief verrast waren over de inhoud en een hele andere kijk op opname en montage van films kregen. Er wordt bekeken of de cursus nog een keer gegeven kan worden. Er is wel belangstelling, maar nog niet voldoende om de kosten hiervoor te dekken.

Gevraagd wordt nogmaals om binnen de clubs meer aandacht te besteden aan de cursus.

NOVA

Het 1-minuut festival vond plaats op 11 mei in Wormer. Helaas waren er weinig deelnemers van NB ’80. Er waren veel goede films. In de toekomst wordt het festival altijd in Zeist gehouden. Gevraagd wordt om binnen de clubs voor deelname en belangstelling meer aandacht aan dit festival te geven.

Het Unica festival vond in augustus plaats in het Figi theater in Zeist. De regio’s  hebben zich hier kort gepresenteerd, zo ook NB ’80. Alles was goed geregeld.

NOVA-festival 2019: Dit wordt op 2 en 3 november gehouden te Lochem. Er komen weer veel films. Van NB ’80 komen 3 films, voortkomend uit de afgelopen BFM.

Rondje mededelingen clubs.

Best: Er wordt samengewerkt met de buurtvereniging aan een project. Het gaat o.m. over de oorlog. Er komen voor de buurt 6 voorstellingen.

Men is op zoek naar een nieuwe locatie.

Er zijn kleine groepjes gevormd voor het maken van films.

Wouw: Er zijn maar 4 leden actief en deze maken geregeld films. Er lopen enkele gezamenlijke projecten.

TAS: Er loopt een groot project waar veel leden aan mee doen. Het betreft de geschiedenis van Berkel-Enschot. Men laat de mensen hun verhaal vertellen.

Het Mottofestival heeft altijd veel aandacht en er komen dus enkele films.

Baronie: Deze bestaat nu 25 jaar en dat is en wordt gevierd. Er is een grote speelfilm gemaakt, waar veel leden aan meewerkten. Onlangs werden een aantal films gemaakt “uit de wijk”, waarin deze wijk wordt gepresenteerd. Er zijn 3 groepen voor het maken van een mottofilm.

Oase: Er zijn enkele teams voor het maken van kleine projecten.

Shot: Er is steeds aanwas van nieuwe leden. De avonden zijn altijd volgeboekt. Regelmatig komen er films van leden ter beoordeling aan de leden. Verder komen er geregeld sprekers met diverse onderwerpen.

Ersa: Er is om de week een thema-avond en een vrije avond, waarin films getoond kunnen worden. 2 keer per jaar is er een onderlinge competitie. Eens per jaar een open dag. Er lopen cursussen Edius en Magix monteren, waar ook externe deelnemers aan meedoen.

Komende vergaderdatum:

Maandag 9 december 2019, 20 uur, in Studio 2.